Home / News / Education / Astudio’r tywydd a’r hinsawdd yn Gymraeg – Study the weather & climate in Welsh

 
From today Secondary Schools in Wales will have access to a Welsh language resource focussed on the science of weather and climate change.

The contents aim to help pupils studying Key Stage 3 Geography understand the complexities of the subject, using a range of online tutorials, exercises and readings. It is hoped that students will be able to distinguish between short-term weather events and long-term climatic changes, as well as a more critical view of the representation of science in news and political debates.

The Climate Change Consortium of Wales (C3W) funded the translation and creation of the Welsh language version of the resources, working with the UK Environmental Change Network (ECN), who monitor long term data on changes affecting plant and animal life throughout the UK.

Speaking of the project, C3W’s Director of Outreach Clive Walmsley said;

“This should be an invaluable resource for those studying GCSE Geography through the medium of Welsh. Teachers should find it useful to have up-to-date translations in this developing field of scientific knowledge.”

“Meanwhile students can be sure the materials they’re using come from trusted sources. They can work through the short tutorials on-screen, and there are simple exercises which the student can complete on their own.”

The materials are available on the ECN site at http://www.ecn.ac.uk/what-we-do/education/cy/tutorial-welcome

O heddiw ymlaen bydd Ysgolion Uwchradd yng Nghymru yn gallu defnyddio adnodd Cymraeg sy’n canolbwyntio ar wyddoniaeth y tywydd a newid yn yr hinsawdd.

Nod yr adnodd yw helpu disgyblion sy’n astudio Daearyddiaeth ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 i ddeall cymhlethdodau’r pwnc, trwy ddefnyddio ystod o sesiynau tiwtorial, ymarferion a deunydd darllen ar-lein. Gobeithir y bydd myfyrwyr yn medru gwahaniaethu rhwng digwyddiadau tywydd tymor byr a newidiadau hinsoddol tymor hir, yn ogystal ag edrych yn fwy beirniadol ar y modd y cynrychiolir gwyddoniaeth yn y newyddion ac mewn trafodaethau gwleidyddol.

Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru (C3W) ariannodd y gwaith o gyfieithu a llunio’r fersiwn Gymraeg o’r adnoddau, gan weithio gyda Rhwydwaith Newid Amgylcheddol y DU (ECN), sy’n monitro data tymor hir ynglŷn â newidiadau sy’n effeithio ar blanhigion ac anifeiliaid ledled y DU.
ECNCy
Wrth siarad am y prosiect, dywedodd Clive Walmsley, Cyfarwyddwr Allgymorth C3W;

“Dylai hwn fod yn adnodd amhrisiadwy i’r rhai sy’n astudio Daearyddiaeth TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg. Dylai athrawon ei chael yn ddefnyddiol cael cyfieithiadau cyfoes yn y maes hwn o wybodaeth wyddonol sydd wrthi’n datblygu.”

“Yn y cyfamser, gall myfyrwyr fod yn dawel eu meddwl bod y deunyddiau y maent yn eu defnyddio yn dod o ffynonellau dibynadwy. Gallant weithio trwy’r tiwtorialau byr ar y sgrin, ac mae ymarferion syml y gall y myfyrwyr eu cwblhau ar eu pennau eu hunain.”

Mae’r deunyddiau ar gael ar safle’r Rhwydwaith Newid Amgylcheddol: http://www.ecn.ac.uk/what-we-do/education/cy/tutorial-welcome